คอมพิวเตอร์ / IT / โปรแกรมเมอร์
1,504 ตำแหน่ง
16.
22 พ.ค. 62

Senior Programmer - Operation Insurance

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด

• จัดทำและพัฒนาโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลเบี้ยประกันค้างนำส่ง การคิดค่าบริการจากข้อมูลเบี้ยประกันนำส่ง การจัดทำใบแจ้งหนี้ค่าบริการ การกำหนดตั้งค่าอัตราผลตอบแทน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเคลมสินไหม ข้อมูลเคลมสินไหม
• จัดทำรายงานนำส่งเบี้ยประกันวินาศภัย เบี้ยประกันชีวิต และค่าบริการให้สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
• แก้ไขปัญหาข้อมูลการทำงานประกันที่ไม่ถูกต้อง โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
salary-icon
N/A
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com