จันทบุรี
24 ตำแหน่ง
4.
14 พ.ย. 61

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (Section Manager Engineer)

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนงานการใช้เครื่องจักรระบบทำความเย็น เครื่องจักรระบบผลิต งานบำรุงรักษาเครื่องจักร ดูแลควบคุมเบิก-จ่าย จัดหา อะไหล่สำคัญ ที่จำเป็นในงานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์สำคัญในขบวนการผลิต รวมถึงการเตรียมความพร้อมระบบสาะรณูประโภคต่างๆและด้านพลังงาน ให้พร้อมใช้และเพียงพอต่อการใช้งาน ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1) กำหนด ทบทวน เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไขป้องกันปัญหาการปฏิบัติงาน วิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไข
2) ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกวิศวกรรม
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
location-icon
จันทบุรี
6.
14 พ.ย. 61

ผู้จัดการ/รองผู้จัดการวางแผนการผลิต(ภาษาจีน)

รับสมัครด่วน !

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วางแผนและควบคุมดูแลการปฎิบัตงานของแผนกวางแผนผลิต ให้เป้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กร ตั้งแต่ การวางแผน การปฎิบัติ การตรวจติดตาม และการทบทวน ลักษณะงาน โดยสังเขปที่เป็นงานเฉพาะ ดังนี้ วางแผนผลิต กำหนดปริมาณการรับซื้อวัตถุดิบ ทำ product profile สินค้า กำหนดราคาสินค้า (ราคาโรงงาน) ติดตาม Order การขายสินค้า เกรด B
1. จัดทำ Budget และ แผนงาน ของหน่วยงาน  ให้เป็นไปตามโยบาย และเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้
2. จัดทำติดตาม และสรุปผล KPI ของหน่วยงาน  กำหนด KPI ให้สอดคล้องกับงานของแผนก และ KPI ขององค์กร
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
location-icon
จันทบุรี
7.
14 พ.ย. 61

เจ้าหน้าที่จัดทำเงินเดือน (Payroll B-Plus)/รองผู้จัดการแผนกบุคคลและงานธุรการ

รับสมัครด่วน !

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบระบบพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กรในแต่ละปี
2. ออกแบบรายละเอียดของขั้นตอนการดำเนินงานของระบบงาน HRD ที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี และจัดทำรายงานสรุปประจำเดือนและประจำปี
3. ประชุมและร่วมกับผู้จัดการแผนกต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลการฝึกอบรม และชี้แจงระบบงาน HRD ที่นำมาใช้ในองค์กร พร้อมอธิบายเป้าหมาย บทบาท ขั้นตอนการดำเนินงาน สื่อสารตามแผนที่กำหนดไว้
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ค่าตำแหน่ง
location-icon
จันทบุรี
9.
14 พ.ย. 61

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ Operation Officer/งานธุรการมาตรฐานและระบบ

รับสมัครด่วน !

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รับผิดชอบการกำหนดแผนและประสานงานในการจัดทำ ทบทวนรักษา และพัฒนาระบบการจัดการ มาตรฐาน คุณภาพ (ISO9001,ISO22000,GMP,HACCP) เพื่อให้การดำเนินการสองคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดของระบบ มาตรฐานขององค์กร และดำเนินการขึ้นทะเบียนอย.,ฮาลาล รวมถึงต่ออายุ และขึ้นทะเบียนมาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับราชการและการประกาศใช้
1. จัดทำแผนระบบISO/Internal Audit ระบบการบริหารคุณภาพความปลอดภัย และการผลิต เช่น ISO9001 และ ISO 22000
2. รับ External Audit ของทุกระบบพร้อมจัดเตรียม/ตรวจสอบเอกสาร
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
location-icon
จันทบุรี
10.
14 พ.ย. 61

ผู้จัดการแผนกผลิต (Production Section Manager)

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รับมอบนโยบายและเป้าหมาย เพื่อนำไปปฏิบัติโดยการวางแผนด้านกำลังคน เครื่องจักรและกำลังการผลิตพร้อมทั้งผลักดันทีมงานให้ปฏิบัติไปสู่การบรรลุผลตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ โดยติดตามผลการดำเนินการว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายหรือไม่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
1.รับมอบนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย ผลการปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
2.วางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
location-icon
จันทบุรี
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com