จันทบุรี
26 ตำแหน่ง
14.
15 ก.พ. 62

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า & สโตร์ (Warehouse & Store Manager)

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน และวัตถุดิบ รวมทั้งบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่คลังสินค้า และ สโตร์ การควบคุมพื้นที่คลังสินค้าให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามการตรวจสอบความถูกต้องของสต๊อกสินค้าและ Packaging เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.กำหนด ทบทวน เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไขป้องกันปัญหาการปฏิบัติงาน วิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไข
2.ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกคลังสินค้าได้อย่างถูกต้อง
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
location-icon
จันทบุรี
16.
15 ก.พ. 62

เจ้าหน้าที่จัดทำเงินเดือน (Payroll B-Plus)

รับสมัครด่วน !

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบระบบพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กรในแต่ละปี
2. ออกแบบรายละเอียดของขั้นตอนการดำเนินงานของระบบงาน HRD ที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี และจัดทำรายงานสรุปประจำเดือนและประจำปี
3. ประชุมและร่วมกับผู้จัดการแผนกต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลการฝึกอบรม และชี้แจงระบบงาน HRD ที่นำมาใช้ในองค์กร พร้อมอธิบายเป้าหมาย บทบาท ขั้นตอนการดำเนินงาน สื่อสารตามแผนที่กำหนดไว้
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ค่าตำแหน่ง
location-icon
จันทบุรี
17.
15 ก.พ. 62

ผู้จัดการจัดซื้อ(Procurement Manager)

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ด้านแผนงานบริหาร
1.1กำหนดวิธี ขั้นตอนในการทำงาน และระบบงานต่างๆ ในกรณีจัดซื้อปกติ จัดซื้อเร่งด่วน จัดซื้อสินค้าขาดแคลน หรืออ่อนไหวด้านราคา (วัตถุดิบผลไม้สดตามฤดูกาลด้วย)
1.2กำหนดแผนธุรกิจประจำปี และกำหนดกลยุทธ์ของฝ่าย (KPI) เพื่อวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
location-icon
จันทบุรี
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com