ราชการ / รัฐวิสาหกิจ / มูลนิธิ
36 ตำแหน่ง
9.
15 ก.พ. 62

เจ้าหน้าที่พัสดุและจัดซื้อ

สำนักงาน พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

-ปฏิบัติงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน ให้ถูกต้องเป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
-ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน
salary-icon
ตามประสบการณ์
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com