ราชการ / รัฐวิสาหกิจ / มูลนิธิ
33 ตำแหน่ง
11.
16 พ.ย. 61

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประสานงานการเรียนการสอน) สังกัดงานส่งเสริมวิชา

รับสมัครด่วน !

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

1. รับผิดชอบงานด้านการประสานการเรียนการสอน การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์และวิทยากรผู้สอนรวมถึงรับผิดชอบในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณาจารย์วิทยากร และจัดทำรายงานการวัดผล การทดสอบ และการประเมินผลการศึกษา และงานกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
2. รับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา อาทิ การประสานการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ การจัดทำระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า เป็นต้น
3. ติดต่อประสานงานกับคณาจารย์และนักศึกษา ประสานงานทั่วไปภายในสถาบันฯหรือประสานงานระหว่างองค์กร
salary-icon
ปริญญาตรี 18,000 ขึ้นไป มีค่าประสบการณ์
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com