อัญมณี / เครื่องประดับ
235 ตำแหน่ง
8.
14 พ.ย. 61

หัวหน้าฝ่ายขายต่างประเทศ

บริษัท อินทรามณี จำกัด

1. ร่วมมือกับ MD.ในการกำหนดเป้าหมาย แผนการตลาด แผนงานส่งเสริมการขาย แผนการจัดแสดงสินค้า และวิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายการตลาด โดยยึดนโยบายของบริษัทเป็นหลัก
2. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจกรรมต่างๆทางการตลาดให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่กำหนดไว้และดำเนินการผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
3. ควบคุมดูแลการจัดทำรายงานต่างๆทางการตลาด และรายงานผลการดำเนินงาน สถิติยอดขายสินค้าและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับสินค้า การจัดส่งสินค้า และพนักงานฝ่ายการตลาดให้แก่MD.ทราบ
salary-icon
ตามความสามารถประสบการณ์
location-icon
นครปฐม
20.
14 พ.ย. 61

พนักงานบัญชีทั่วไป-เจ้าหนี้(ตั้งหนี้ในประเทศ)

บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล จำกัด

1.ตรวจสอบและควบคุม การรับเอกสารใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี และใบวางบิลจากเจ้าหนี้ และ จากแผนกต่างๆในบริษัท ให้ถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตามขั้นตอนการปฎิบัติงานที่ได้วางไว้
2.บันทึกรายการตั้งหนี้ค่าสินค้าและบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เข้าระบบ SAP ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามขั้นตอนการปฎิบัติงานที่ได้วางไว้หลักเกณฑ์กรมสรรพากร และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
3.บันทึกรายการตั้งหนี้เงินสดย่อย เข้าระบบ SAP ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามขั้นตอนการปฎิบับติงานที่ได้วางไว้หลักเกณฑ์สรรพากร และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
salary-icon
ตามประสบการณ์
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com