เคมี-พลาสติก
1,195 ตำแหน่ง
19.
22 พ.ค. 62

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์และธุรการ(HRM)

รับสมัครด่วน !

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

วางแผนและบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรมนุษย์และธุรการทั้งระบบ ดังนี้
- ด้านการสรรหาว่าจ้างและวางแผนกำลังคน รับผิดชอบการวางแผนการสรรหา/คัดเลือก/ว่าจ้างบุคลากร ตามแผนกำลังคน เพื่อให้ได้บุคคลากรที่มีคุณภาพ ทันเวลา ต้นทุนเหมาะสม และตรงตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ
- ด้านการบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการ รับผิดชอบการวางแผนและจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการกำหนด ทบทวนอัตราค่าจ้าง/โครงสร้างค่าจ้าง การสำรวจค่าจ้าง ควบคุมการจ่ายค่าจ้าง และดูแลงานด้านสวัสดิการของบริษัท เพื่อให้การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และแข่งขันได้
salary-icon
พิจารณาตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
location-icon
สมุทรปราการ
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com