กรุงเทพมหานคร - นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
43 ตำแหน่ง
12.
23 ส.ค. 62

Company Secretary

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)

•ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จัดทำ จัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
•รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
•บันทึกการประชุม จัดทำรายงาน และ/หรือ สรุปสาระสำคัญของการประชุม พร้อมติดตามความคืบหน้าเรื่องสืบต่อเนื่องจากที่ประชุม และกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
location-icon
กรุงเทพมหานคร - นิคมบางชัน
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com