ประจวบคีรีขันธ์
51 ตำแหน่ง
4.
22 พ.ค. 62

เจ้าหน้าที่ศิลป์และส่งเสริมการขาย (Art & Sales Promotion)

Home Product Center (Public) Co., Ltd.

1 วางแผนและควบคุมการจัดขายพื้นที่สื่อโฆษณา การกำหนดกลยุทธ์หรือวิธีการที่จัดจัดรายการในแต่ละช่วงเวลา วัตถุประสงค์ เป้าหมายการขาย และรูปแบบกิจกรรม มอบหมายและกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
2 ควบคุมดูแลการดำเนินงานการผลิตสื่อโฆษณา ติดต่อประสานงาน ควบคุมการติดตั้ง การตรวจสอบสื่อ ป้ายประกาศ ตลอดจนควบคุมและจัดสรรงบประมาณการดำเนินการขายพื้นที่สื่อโฆษณาให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งประสานงานการจัดรายการส่งเสริมการขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
3 จัดทำรายการส่งเสริมการขาย การแถลงข่าว การให้ข่าวและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยประสานงาน เจรจาตกลงเงื่อนไขและขอความร่วมมือในการเข้าร่วมการจัดรายการส่งเสริมการขายภายใต้รูปแบบ (Concept) และเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
salary-icon
ตามโครงสร้าง
location-icon
ประจวบคีรีขันธ์
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com