ผลิต / ควบคุมคุณภาพ / โรงงาน
2,252 ตำแหน่ง
14.
19 ก.ย. 62

วิศวกร แผนกควบคุมคุณภาพ

บริษัท สหมิเตอร์ จำกัด

การควบคุมและอนุมัติผลการตรวจสอบวัสดุนำเข้า,ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆเกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบและทดสอบ,ร่วมดำเนินการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนสุดท้ายกับตัวแทนของลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอก,นำผลการตรวจสอบทดสอบมาจัดทำสถิติวิเคราะห์และแปลความหมาย,วิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และวัสดุนำเข้า,จัดหามาตรการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ในใบคำขอให้แก้ไขและป้องกัน,ติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด(NCR)ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะมีการส่งมอบให้สถานีงานต่อหรือส่งมอบให้ลูกค้า,จัดผังองค์กรย่อยในแผนกและวางแผนกำลังคน,จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงานของแผนก,อบรมให้ความรู้พื้นฐานการทำงานให้พนักงานในแผนก,ควบคุมการจัดทำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้กับลูกค้า,ทำงานตามที่ได้รับหมายจากผู้บังคับบัญชา
salary-icon
ตามตกลง
location-icon
ปราจีนบุรี
18.
19 ก.ย. 62

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

รับสมัครด่วน !

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

- ดูแลการวางแผนการผลิตสินค้า ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การผลิตและการจัดส่งสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
- จัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตและการจัดส่งสินค้าให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อมูลวัตถุดิบสินค้าคลัง ค่าใช้จ่ายในการผลิต การขนส่ง และต้นทุนด้านต่างๆ
- จัดทำข้อมูลการสรุปผล ยอดขาย ยอดผลิต โดยการสรุปในแต่ละสิ้นเดือนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการหรือปรับเปลี่ยนแผนการทำงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
salary-icon
10,000-20,000
location-icon
สมุทรสาคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com