ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ / MD / CEO
387 ตำแหน่ง
5.
17 ก.พ. 62

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

รับสมัครด่วน !

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด

• บริหารวางแผน ควบคุมวิเคราะห์ และดำเนินการด้านการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสอบเทียบเครื่องมือ, อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบายคุณภาพ
• ควบคุม ดูแลรับผิดชอบงานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต มาตรฐานที่ใช้ในการควบคุม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ของบริษัท ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
salary-icon
25,000 บาท ขึ้นไป
location-icon
ราชบุรี
9.
17 ก.พ. 62

ผู้จัดการบริหารข้อมูลเครดิต และบริหารงานคุณภาพ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บริหารจัดการ และวางแผนการปฏิบัติงานด้านข้อมูลเครดิต ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของสายงาน และหลักเกณฑ์ของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) การบริหารข้อมูลลูกค้า (CI) รวมถึงค่าใช้จ่ายของสายงานให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด
• บริหารจัดการทีมงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวกับการจัดส่งข้อมูล และเรื่องร้องเรียนเรื่องข้อมูลเครดิต การจัดส่งหนังสือให้ความยินยอม และการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
• กำกับดูแลการปฏิบัติงานของทีมงานให้เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB)
location-icon
กรุงเทพมหานคร
18.
17 ก.พ. 62

ผู้จัดการส่วนผักและผลไม้ (SM - Fruit & Vegetable) สาขากาญจนบุรี

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อคสินค้า
• ดำเนินการร่วมกับพนักงานตรวจรับสินค้า (F&V) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตสินค้าได้ทำการส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา คุณภาพเหมาะสม อุณภูมิที่ถูกต้อง และได้มาตรฐานตามที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งความสะอาดของผู้ผลิต, การขนส่งและการบรรจุหีบห่อ
• ทำงานร่วมกับผู้จัดการแผนกอาหารสดในการจัดแผนผัง/การจัดวางสินค้า/การจัดการพื้นที่ภายในห้าง(การวางแผนตามฤดูกาล)
location-icon
กาญจนบุรี
19.
17 ก.พ. 62

ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (Section Manager - Goods Receiving ) สาขาเกาะช้าง

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

• ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ / ปฏิเสธ การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือผู้จัดการเวร
• ตรวจรับสินค้าได้ตรงตามเอกสารกำหนด หากสินค้าขาดหรือเกิน ฝ่ายรับสินค้าจะต้องทำการตัด DA ให้ถูกต้องติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนก ในกรณีที่พบว่าการจัดส่งสินค้ามีปัญหา หรือสินค้าที่ส่งมีมูลค่าสูงเพื่อป้องกันการสูญหาย
• ยืนยันเอกสารเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ครบจำนวน และ สินค้าส่งคืน
salary-icon
-
location-icon
ตราด
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com