พิษณุโลก
45 ตำแหน่ง
5.
16 พ.ย. 61

หัวหน้าทีมการตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง (New Troop) ศูนย์สินเชื่อเช่าซื้อ พิษณุโลก

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ควบคุม และดูแลการให้บริการของเจ้าหน้าที่การตลาด กำกับดูแลส่วนงานตลาด เสาะแสวงหาตลาด ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบ และรวบรวมนำเสนอข้อมูลทางการตลาดเพื่อบรรลุตามเป้าหมายของธนาคารที่กำหนดไว้ รวมทั้งติดตามศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดรถยนต์ และสถาบันการเงินคู่แข่ง เพื่อเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดของสาขา ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะทางการตลาดในแต่ละช่วงเวลา
หน้าที่ความรับผิดชอบ :-
• ค้นหา ขยายฐาน ติดต่อลูกค้า/คู่ค้า รายใหม่ ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่กำหนดออกเยี่ยมเพื่อติดตามภาวะตลาดและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อมุ่งสู่จุดหมาย คือการเป็นสถาบันการเงินหลักของคู่ค้านั้น
location-icon
พิษณุโลก
15.
16 พ.ย. 61

ผู้แทนฝ่ายขายทางโทรศัพท์ (Telesales)

บริษัท ซีเอออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

1. ติดต่อลูกค้าเดิม(รวมทั้งลูกค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว)หรือลูกค้าผู้มุ่งหวังทางโทรศัพท์ เพื่อนำเสนอสินค้า ขายเพิ่มเติม ติดตามการขาย รักษายอดเดิมของลูกค้า
2. จัดทำแผนการจัดส่งสินค้า คำนวณปริมาณสินค้า วางแผนเส้นทาง ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อให้การส่งมอบสินค้าเป็นไปด้วยความถูกต้องและทันต่อความต้องการลูกค้า รวมทั้งการประสานงานการสั่งซื้อสินค้ากรณีเป็นสินค้าเฉพาะ
3. จัดทำเอกสารการขาย เช่น ใบเสนอราคา ออกใบจองสินค้า ใบกำกับภาษี และเอกสารอื่นๆ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
salary-icon
10,000-11,000 บาท (ไม่รวมค่าคอม)
location-icon
พิษณุโลก
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com