วิจัย / วิเคราะห์ ( เศรษฐศาสตร์ / หุ้น / ประกันภัย / ธนาคาร )
135 ตำแหน่ง
7.
17 พ.ย. 61

Lombard Loan

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

มีหน้าที่ดูแลการจัดเตรียมเอกสารชุดใบคำขอสินเชื่อ Lombard ให้ บล.ภัทร, ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอสินเชื่อให้ครบถ้วน ก่อนนำส่งหน่วยงานวิเคราะห์สินเชื่อ รวมทั้งตรวจสอบการเบิกกู้, หลักประกันในระบบ/การ Refer ลูกค้าสินเชื่อ Lombard และ Upload ลงระบบตลอดจนการทำจัดรายงานต่างๆ /ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยสนับสนุนกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง ให้การทำงานบรรลุเป้าหมายเป็นไปตามกฎระเบียบและกระบวนการที่กำหนดไว้
หน้าที่ความรับผิดชอบ :-
• จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน / Update คู่มือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
location-icon
กรุงเทพมหานคร
10.
17 พ.ย. 61

ตรวจสอบสินเชื่อ (Checker Out) สมุทรปราการ

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

- มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการในการตรวจสอบ ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบกิจการ ของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน รวมถึงการให้บริการตรวจสอบ สินเชื่อเคหะ, P-LOAN, SME, เร่งรัด โดยการออกตรวจสอบนอกสถานที่ พร้อมทั้งถ่ายภาพ, วาดแผนที่เส้นทางอย่างละเอียด รวบรวมข้อมูล ประเมินรายได้ และวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน โดยจัดทำรายงานการตรวจสอบพื้นที่ให้กับหัวหน้างานเพื่อลงความเห็นชอบ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม CAPACITY และ SLA ที่กำหนดไว้
salary-icon
ตามโครงสร้าง
location-icon
สมุทรปราการ
11.
17 พ.ย. 61

Senior Planning And Development Officer เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและพัฒนางานอาวุโส

บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย )

-กำหนดเป้าหมาย กลลยุทธ์ ตัววัดความสำเร็จ และแผนงานของบริษัทฯให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสายงาน และธนาคาร รวมทั้งผลักดันการดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย
-กำหนดแผนงานในภาพรวมของฝ่ายต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ระเบียบ นโยบาย ของบริษัทและธนาคาร
-นำเสนอนโยบาย เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯโดยรวม รวมถึงกำหนดวิธีการแปลงกลยุทธ์เป็นวิธีปฏิบัติ และผลักดันให้มีการดำเนินงาตามกลยุทธ์
salary-icon
สามารถต่อรองได้
location-icon
นนทบุรี
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com