สมุทรปราการ
3,349 ตำแหน่ง
13.
22 พ.ค. 62

Human Resource Officer/ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (Recruitment and Training)

บริษัท โบการ์ท ลินเจอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

1.สำรวจอัตรากำลังของแต่ละฝ่าย เพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังประจำปี, ลงประกาศรับสมัครงาน, สรรหา คัดเลือก และสัมภาษณ์งานผู้สมัคร ทั้งพนักงานคนไทยและต่างด้าว, ดูแลรับผิดชอบงานประเมินผลทดลองงาน, การบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย
2.สำรวจและศึกษาความจำเป็นในการฝึกอบรมของแต่ละฝ่ายในองค์กร เพื่อนำมากำหนดแผนฝึกอบรมประจำปีให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร รวมทั้งจัดเตรียมและดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปีและการฝีกอบรมพัฒนาความรู้ต่างๆ ที่กำหนด พร้อมจัดทำข้อมูลส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
3.บันทึกข้อมูล แก้ไข ปรับปรุงงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสรรหาและฝึกอบรมให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
location-icon
สมุทรปราการ
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com