สมุทรสงคราม
29 ตำแหน่ง
20.
20 พ.ค. 62

หัวหน้าหน่วยงานควบคุมคุณภาพ

บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

1.ควบคุมคุณภาพของการรับสินค้ารับเข้า/ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์สุดท้าย/การจัดส่งผลิตภัณฑ์/งานวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมาตรฐานของบริษัทฯกฎหมาย และคู่ค้า
2.บันทึกคุณภาพของการรับสินค้ารับเข้า/ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์สุดท้าย/การจัดส่งผลิตภัณฑ์/งานวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการลงในใบรายงาน
3.ประสานงานหัวหน้างานต้นสังกัดเมื่อตรวจพบความไม่สอดคล้องของการรับสินค้ารับเข้า/ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์สุดท้าย/การจัดส่งผลิตภัณฑ์/งานวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและติดตามการแก้ไข
salary-icon
N/A
location-icon
สมุทรสงคราม
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com