สุรินทร์
32 ตำแหน่ง
8.
19 ก.ย. 62

หัวหน้าแผนกกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงองค์กร

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด

กลยุทธ์และความเสี่ยง : ตามเป้าหมาย Vision Mission ของบริษัทฯ โดยทำหน้าที่เข้าร่วมประชุมและกำหนดแผนการทำงานให้ฝ่ายต่างๆ ทราบและเข้าใจตรงกัน / จัดทำแผนงานออกมาให้เป็นรูปร่าง พร้อมนำความเด่นของบริษัทฯ ออกมาให้มากขึ้น / พัฒนาระบบงานและช่วยให้ฝ่ายต่างๆ สามารถแก้ปัญหาและบรรลุงานได้ง่ายขึ้น / รวบรวมข้อมูลจากส่วนงานต่างๆ เตรียมข้อมูล เพื่อวางแผนสนับสนุนฝ่ายต่างๆในอนาคต / จัดทำรายงานสรุปผลการประชุม และรายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ เสนอแก่คณะกรรมการบริษัทฯ / ให้คำปรึกษาและแนะนำการดำเนินการด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและพนักงานในสังกัด / ศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทฯ และออกกระบวนการบ่งชี้เพื่อให้สามารถใช้สิ่งที่วิเคราะห์มาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
งานพัฒนา : ตามเป้าหมาย โดยทำหน้าที่ตรวจสอบระบบประเมินประสิทธิภาพของบริษัทฯ หากพบสิ่งที่ทำให้งานติดขัดหรือยากกว่าที่จะสามารถบรรลุได้อย่างมีนัยสำคัญ ให้เสนอปรับระบบได้ตามสมควร / ตรวจสอบความพึงพอใจในการทำงานของฝ่ายต่างๆ สอบถามและนำกลับมาปรับปรุงแผนงานในอนาคต / ค้นหาจุดอ่อนของบริษัทฯ ทั้งจากภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาระบบที่แข็งแกร่งในอนาคต / ประชุมและกำหนดนโยบายใหม่ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา / วิเคราะห์แผนงานกลยุทธ์ของบริษัทฯ เสนอแนวทางการแก้ไข เพื่อพัฒนานโยบายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตรวจสอบพนักงานในสังกัด โดยทำหน้าที่ประเมินพนักงานในสังกัดจากงานที่มอบหมาย , ดูผลงานและคุณภาพของงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับ
salary-icon
ตามโครงสร้าง
location-icon
สุรินทร์
9.
19 ก.ย. 62

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด

งานด้านการตรวจสอบภายใน : ผลงานได้ตามแผนงานประจำปี , ถูกต้องแม่นยำละเอียดรอบคอบ , สามารถวัดมูลค่าและผลลัพธ์จากผลงานออกมาเป็นตัวเลขได้ โดยทำตามแผนงานประจำปีของส่วนงานและบริหารงานให้เป็นไปตามแผน
2. งานด้านการพัฒนาควบคุมระบบภายใน : ประสานงานตามแผนงานกับฝ่ายต่างๆ ให้สอดคล้องเพื่อช่วยเก็บข้อมูลของแต่ละฝ่ายที่ปรับระบบการทำงานแบบใหม่เพื่อให้เข้ากับการทำงานแบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทำหน้าที่นำรายงานสรุปผลของระบบควบคุมภายในมาให้แผนกร่วมประเมินเพื่อหาจุดบกพร่องและพัฒนาระบบ
3. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของบริษัทงานระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น FSSC 22000,ISO 14000 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
salary-icon
ตามโครงสร้าง
location-icon
สุรินทร์
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com