หนองบัวลำภู
28 ตำแหน่ง
18.
21 พ.ค. 62

วิศวกรจัดซื้อ/ผู้ชำนาญการส่วนงานจัดซื้อ

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ

วางแผนและดำเนินการจัดซื้อ-จัดหา สินค้าและบริการเพื่อสนับสนุนการทำงานของส่วนงานจัดซื้อโรงงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดซื้อที่กำหนดไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรในภาพรวม ภายใต้มาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง(WI)
วางแผน วิเคราะห์และดำเนินการเพื่อลดต้นทุนในการสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ลดต้นทุนในหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบภายใต้การพัฒนาผู้จัดหาวัตถุดิบและสินค้า เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร รวมไปถึงประชาสัมพันธ์นโยบายและการทำงานที่โปร่งใสขององค์กรในทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เกิดความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการทำงานของหน่วยงานและองค์กร
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัท
location-icon
หนองบัวลำภู
19.
21 พ.ค. 62

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ

ควบคุมและตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้าและบริการ,งานโครงการต่างๆ ในกลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ (ES,ESG,EP) ก่อนนำเสนอการอนุมัติการสั่งซื้อต่อผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ รวมทั้งวางแผนและกำหนดกลยุทธ์เบื้องต้นเพื่อให้สอดคล้องต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร บริหารต้นทุนการสั่งซื้อที่ประหยัด (Cost saving) และกำหนดแนวทางในการจัดทำโครงการลดต้นทุน ติดตามการจัดการสั่งซื้อ PR และ PO ให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งานและสนับสนุนการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานประจำปีและจัดทำรายงานการจัดซื้อเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจ
location-icon
หนองบัวลำภู
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com