หนองบัวลำภู
25 ตำแหน่ง
9.
12 พ.ย. 61

โปรแกรมเมอร์

บริษัท อึ้งชุนฮะ (1994) จำกัด (เบสท์โฮม)

1.รับผิดชอบงาน IT โดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร และสอดคล้อง กับระบบ และวิวัฒนาการของ IT ในการใช้อุปกรณ์ และโปรแกรมต่างๆ และเพื่อ Support ผู้ใช้งานด้านข้อมูล และเอกสารต่างๆ เพื่อให้การติดต่อสื่อสารระบบภายใน และภายนอก ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.ศึกษา และพัฒนาระบบโปรแกรมใหม่ๆ และปรับปรุงโปรแกรมระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ เพื่อนำมาใช้ภายในบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของระบบให้ดียิ่งขึ้น
3.ร่วมมือ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัท
location-icon
หนองบัวลำภู
19.
7 พ.ย. 61

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและกำกับดูแล

รับสมัครด่วน !

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ

ร่วมกำหนดแผนงานตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและตามแผนงานตรวจสอบที่กำหนดให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฏระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อความมั่นใจในการควบคุมภายในและจัดทำร่างรายงานตรวจสอบในแต่ละโครงการ (Exit Conference Report) ก่อนเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสอบทานปฏิบัติงานเพื่อให้การสนับสนุนการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ภายใต้แนวนโยบายขององค์กร
salary-icon
ตามโครงสร้างองค์กร
location-icon
หนองบัวลำภู
20.
7 พ.ย. 61

เจ้าหน้าที่ธุรการ

รับสมัครด่วน !

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ

1.ดำเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานจัดเก็บเอกสารสำคัญบริษัทและของผู้บริหาร ดูแลและควบคุมการขอหนังสือรับรอง และดำเนินการคัดลอกเอกสารสำคัญของบริษัท จากส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ
2.งานสนับสนุนการขอบริจาคจากหน่วยงานต่างๆภายในและภายนอก จัดทำรายงานน้ำตาลบริจาคและเงินสนับสนุนประจำเดือน
3.ประสานงานอื่นๆตามหนังสือ-คำร้องขอ กิจกรรมต่างๆจากส่วนงานราชการให้เป็นไปความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัท
location-icon
หนองบัวลำภู
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com