อุทัยธานี
15 ตำแหน่ง
3.
17 ก.พ. 62

หัวหน้าส่วนสินเชื่อ

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

1.วิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้อง ใบคำขอสินเชื่อเงินส่งเสริม/เงินโครงการ/เงินรับค่ารแรง/เงินชลประทาน สินค้าและบริการอื่น ๆ รวบรวมให้คณะกรรมการสินเชื่ออนุมัติ โดยอยู่ภายใต้นโยบายหรือข้อกำหนดของบริษัท
2.ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องเอกสารใบคำขอสินเชื่อ /เอกสารชาวไร่อ้อย /สัญญาสินเชื่อระยะสั้น/ระยะยาว รวมถึงเอกสารหลักทรัพย์ เบิก ไถ่อถอน ยืม ทุกประเภท
3.ตรวจสอบการตัดหนี้ลูกหนี้ชาวไร่อ้อยทุกประเภทตามงวดบัญชี และปรับปรุงสถานะในระบบ SCSS ตามนโยบายข้อกำหนดบริษัท
salary-icon
ตามโครงสร้าง
location-icon
อุทัยธานี
9.
15 ก.พ. 62

เจ้าหน้าที่ Improvment Supervisor

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล

- กำหนดแนวทาง ศึกษาความเป็นไปได้ และเสนอแนะการดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบงานเดิมหรือระบบงานใหม่ ให้มีกระบวนการทำงาน ต่าง ๆที่สามารถกำหนดให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันได้ในระดับองค์กร
- ศึกษาพิจารณาเอกสารร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบใหม่และจัดทำ Process เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบคุณภาพการทำงานภายในโรงงาน
- ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรกิจขององค์กร เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัท
location-icon
อุทัยธานี
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com