เกษตร / จัดสวน / ปศุสัตว์ / ประมง / เหมืองแร่
127 ตำแหน่ง
8.
18 ก.พ. 62

จนท.บริหารโครงการพิเศษ(สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการพิเศษ(เป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ดูแลรับผิดชอบโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะอนุกรรมการเพิ่มผลผลิต และป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง ทั้งด้านเทคนิค และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสมาชิก และหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งจัดทำรูปแบบการรายงานให้กับอนุกรรมการ เป็นระยะๆ รวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
salary-icon
ตามประสบการณ์และความสามารถ
location-icon
นครราชสีมา
12.
18 ก.พ. 62

ผู้จัดการส่วนผักและผลไม้ (Section Manager - Fruit & Vegetable) สาขาสาทร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อคสินค้า
• ดำเนินการร่วมกับพนักงานตรวจรับสินค้า (F&V) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตสินค้าได้ทำการส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา คุณภาพเหมาะสม อุณภูมิที่ถูกต้อง และได้มาตรฐานตามที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งความสะอาดของผู้ผลิต, การขนส่งและการบรรจุหีบห่อ
• ทำงานร่วมกับผู้จัดการแผนกอาหารสดในการจัดแผนผัง/การจัดวางสินค้า/การจัดการพื้นที่ภายในห้าง(การวางแผนตามฤดูกาล)
location-icon
กรุงเทพมหานคร
13.
18 ก.พ. 62

ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารสด (Fresh Manager) ประจำสาขาแม่สอด

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน
• วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำงานเพื่อเพิ่มจุดแข็งของอาหารสดในสาขาและหาโอกาสในการทำธุรกิจมากขึ้น
• ควบคุมและอนุมัติการสั่งซื้อสินค้าประจำวันจากศูนย์กระจายสินค้าและจากผู้ผลิตสินค้า ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการสั่งสินค้า เพื่อวางแผนล่วงหน้าในการจัดเตรียมสต็อกสินค้าในแม็คโครเมลล์
location-icon
ตาก
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com