สาย 164 มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา - อนุสาวรีย์ชัยฯ
878 ตำแหน่ง
18.
16 พ.ย. 61

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน

- ดูแลให้งานคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ Software ที่เกี่ยวกับงานสินไหมดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดการซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และทำการจัดหาให้มีปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการและอยู่ในงบประมาณที่กำหนด ตลอดจนอบรมผู้ใช้งาน เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วงานต่าง ๆ ภายในองค์กร
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือสถิติด้านต่าง ๆ เป็นรายเดือน เช่น จัดทำดัชนีชี้วัดสมรรถนะหลัก (KPI) เพื่อติดตามวัดผลการปฏิบัติงานและสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อรักษาระดับดัชนีวัดสมรรถนะหลักให้บรรลุที่องค์กรตั้งไว้
- ประสานงานกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ในการจัดทำข้อมูลหรือพัฒนาโปรแกรมการใช้งานขั้นสูง
salary-icon
ตามตกลง
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com