สาย 515 ศาลายา - อนุสาวรีย์ชัยฯ
50 ตำแหน่ง
16.
23 ก.ค. 62

พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง Cardio Cath Lab (TH2)

รับสมัครด่วน !

บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด

RN Incharge ปฏิบัติงานในฐานะผู้ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ในเวรเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ทำหน้าที่ในการวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายงาน ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน บันทึกและรายงานเหตุการณ์ผิดปกติให้หัวหน้าแผนกรับทราบ ทำหน้าที่ช่วยเหลือในงานของเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่ง บริหารจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในแต่ละเวรให้เหมาะสม
RN Scrub ทำหน้าที่ เตรียมความพร้อมก่อนการให้บริการผู้ป่วยที่มาทำหัตถการในแผนก ได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ การเตรียม Set เครื่องมือ อุปกรณ์ Set ผ้า Sterile ต่างๆ ที่ใช้ในการทำหัตถการ รวมถึงให้การพยาบาลผู้ป่วยก่อนทำหัตถการ ขณะทำหัตถการ และหลังทำหัตถการ ช่วยเตรียมและส่งเครื่องมือ เวชภัณฑ์และยาให้แพทย์ ขณะทำหัตถการ ช่วยแพทย์ OFF Sheath
RN Circulate ทำหน้าที่ เตรียมความพร้อมก่อนการให้บริการผู้ป่วยที่มาทำหัตถการในแผนก ได้แก่ เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ เอกสาร ยาและเวชภัณฑ์ ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำหัตถการ ให้การพยาบาลผู้ป่วยก่อนทำหัตถการ ขณะทำหัตถการ และหลังทำหัตถการ ช่วยรอบนอก ส่งเครื่องมือ เวชภัณฑ์และยาให้ Scrub Nurse และ แพทย์ ขณะทำหัตถการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บันทึกทางการพยาบาลและเอกสารที่เกี่ยวข้องหลังทำหัตถการ รวมถึงการปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
salary-icon
พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
location-icon
กรุงเทพมหานคร
19.
22 ก.ค. 62

Project Management Leader & System Analyst

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด

ดูแล ให้คำแนะนำ ควบคุม และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
1. ควบคุมดูแล กำหนดรวบรวม ตรวจสอบติดตาม สนับสนุน เสนอ และร่วมประเมิน ผลการปฎิบัติงานของผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อให้ได้งานที่ถูกต้องตรงตามที่ออกแบบ และมาตรฐานที่กำหนดไว้โดยวิธีการสอบถาม สังเกต ดูรายงาน ให้คำปรึกษา กำหนดเวลาในการส่งงาน นัดประชุม หรือวิธีอื่นๆที่เหมาะสม
2. สนับสนุน เสนอ ในการค้นหาข้อมูล วิธีการ และเครื่องมือใหม่ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบงานเพื่อให้ได้วิธีการทำงานเครื่องมือที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ โดยการทดสอบ ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น
salary-icon
ตามตกลง
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com