สาย 57 วงกลมบางขุนนนท์ - สายใต้ใหม่
140 ตำแหน่ง
6.
24 พ.ค. 62

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

1. เตรียมความพร้อมทางเครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการทำหัตถการ ได้แก่Hemodynamic, เครื่อง X-ray Cath Lab, Temporary pacemaker, Intra Aortic Balloon Pump(IABP), Defibrillator เพื่อให้พร้อมทำหัตถการและช่วยกู้ชีวิตเมื่อผู้ป่วยอยู่ในสภาวะฉุกเฉินได้
2. ให้คำแนะนำและเตรียมความพร้อมก่อน-หลังทำหัตถการ เพื่อลดความเสี่ยงในการทำหัตถการและให้ผู้รับบริการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง
3. บันทึกข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับบริการก่อนทำหัตถการในเครื่อง Hemodynamic, เครื่อง X-ray Cath Lab, Electrophysiogy Lab, Intravascular Ultrasound, Fraction flow reserve และโปรแกรม Pedcath เพื่อเก็บประวัติในการทำหัตถการ รวมถึงคำนวณปริมาณการใช้สารทึบรังสีให้เหมาะสมกับผู้รับบริการภายใต้การควบคุมของแพทย์
location-icon
กรุงเทพมหานคร
7.
24 พ.ค. 62

นักรังสีการแพทย์ (รังสีรักษา)

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

1. ให้บริการการฉายรังสีด้วยเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอน และให้บริการการจำลองการรักษาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา ตามแผนการรักษาของรังสีแพทย์และตามหลักวิชาชีพนักรังสีการแพทย์ เพื่อให้การรักษาด้วยรังสีแก่ผู้มารับบริการมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานและนโยบายของโรงพยาบาล
2. ตรวจสอบควบคุมคุณภาพของเครื่องมือทางรังสีรักษา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามมาตรฐาน เพื่อให้การรักษาด้วยรังสีแก่ผู้มารับบริการมีความถูกต้อง พร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานและนโยบายของโรงพยาบาล
3. ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ภายในหน่วยงาน เพื่อให้พร้อมในการให้บริการ
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com