สาย 76 อู่แสมดำ - เพลินจิต
807 ตำแหน่ง
15.
26 มี.ค. 62

ผู้จัดการส่วนตรวจสอบ

รับสมัครด่วน !

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1. จัดทำและปรับปรุงแผนการตรวจสอบ (Audit Universal) ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงองค์กร ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่กระทบกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอก
2. ดำเนินการตรวจสอบตามแผนและหรือเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้มาตรฐานงานและมาตรฐานวิชาชีพ
3. สนับสนุนหน่วยงานผู้รับตรวจในการจัดทาจัดหาข้อมูลหลักฐาน และหรือดำเนินงานตามแผนปรับปรุงแก้ไขที่ได้รับความเห็นชอบ
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
location-icon
กรุงเทพมหานคร
18.
26 มี.ค. 62

หัวหน้าแผนกฝึกอบรม (HRD)

รับสมัครด่วน !

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1. วิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทำแผนงานดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลประมวลผล
2. ฝึกอบรมภายในบริษัทฯ (In-house Training) ประสานงานและดำเนินการจัดฝึกอบรม / พัฒนาพนักงานภายในบริษัทฯ เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การฝึกอบรมในงาน (On the Job Training—OJT) เป็นต้น
3. ฝึกอบรมภายนอกบริษัท (Public Training) ประสานงานการจัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมสัมมนาภายนอกบริษัทฯ ติดตามประเมินผลการฝึกอบรม ติดตามการจัดทำรายงานการฝึกอบรม และบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมเข้าในระบบ
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com