สาย 93 หมู่บ้านนักกีฬาฯ - ท่าน้ำสี่พระยา
566 ตำแหน่ง
7.
16 พ.ย. 61

เจ้าหน้าที่อาวุโสสัญญาเช่าพื้นที่

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

1. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและผู้เช่าหรือผู้โอนและผู้รับโอนสิทธิในการจัดทำสัญญาและบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเช่าหรือการโอนสิทธิการเช่าพื้นที่ของอาคารให้เป็นไปโดยถูกต้อง
2. จัดทำสัญญาและบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเช่าหรือการโอนสิทธิการเช่า แล้วติดต่อให้ผู้เช่าหรือผู้โอนและผู้รับโอนสิทธิแล้วแต่กรณีลงนาม
3. นำเสนอสัญญาและบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ ที่ผู้เช่าหรือผู้โอนและผู้รับโอนสิทธิลงนามแล้วตามข้อ 2. ให้ผู้รับมอบอำนาจและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีชื่อระบุในสัญญาและบันทึกข้อตกลงลงนาม
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัท
location-icon
กรุงเทพมหานคร
9.
16 พ.ย. 61

ผู้ช่วยผู้จัดการสอบทานสินเชื่อ(ธุรกิจให้สินเชื่อลูกค้าต่างชาติ)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

1. เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติสินเชื่อ อาทิ คณะกรรมการบริหารธุรกิจการเงิน(EC-FIN) คณะกรรมการสินเชื่อ (EC-CR) เป็นต้น รวมถึงการประชุมประจำสัปดาห์กับประธาน คกบ. MBK-G
2. คัดมติที่ประชุม EC-FIN และ EC-CR เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ หรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนสินเชื่อ
3. สอบทานความถูกต้องของรายละเอียดสินเชื่อ และเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อในรายงานการประชุม MBK-G ที่จัดทำโดยฝ่ายนิติกรรม-ธุรกิจการเงิน เพื่อเป็นเอกสารประกอบสำหรับดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญากับหน่วยงานราชการ
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัท
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com