สาย 99 ม.รามคำแหง 1 - เทเวศร์
317 ตำแหน่ง
13.
23 พ.ค. 62

ผู้จัดการส่วนตรวจสอบ

รับสมัครด่วน !

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1. จัดทำและปรับปรุงแผนการตรวจสอบ (Audit Universal) ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงองค์กร ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่กระทบกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอก
2. ดำเนินการตรวจสอบตามแผนและหรือเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้มาตรฐานงานและมาตรฐานวิชาชีพ
3. สนับสนุนหน่วยงานผู้รับตรวจในการจัดทาจัดหาข้อมูลหลักฐาน และหรือดำเนินงานตามแผนปรับปรุงแก้ไขที่ได้รับความเห็นชอบ
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com