Airport Rail Link - มักกะสัน
206 ตำแหน่ง
18.
26 มี.ค. 62

ผู้จัดการอาคาร ประจำอาคารธาราสาทร(สาทร)

รับสมัครด่วน !

C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd.

ควบคุมกํากับดูแลการทํางานของช่างเทคนิคให้เป็นไปตามขอบเขตงานและแผนงานซ่อมบํารุง ระบบประกอบอาคารพร้อมทั้ง ตรวจสอบงานระบบต่างๆภายในพื้นที่อย่างสมํ่าเสมอ - จัดวางระบบ ควบคุมกํากับดูแลการ จัดเก็บ วัสดุ การปิดเปิดระบบประกอบอาคาร ใหเ้ป็นไป ตามเวลาที่กําหนด - ควบคุมกํากับดูแลการอํานวยความสะดวกอุปกรณ์ทีใช้ในการประชุมให้เป็นไปตามเวลาหรือ ความตอ้งการของผู้เข้าประชุม - ควบคุมกํากับดูแลการจดบันทึกค่าสาธารณูปโภคและจัดทํารายงานสรุปเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ ธุรการดําเนินการต่อไป - จัดทําแผนงานซ่อมบํารุงระบบประกอบอาคารบนพื้นฐานการรักษาสภาพระบบประกอบ อาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ - จัดทำแผนงานในการทดสอบระบบประกอบอาคารต่างๆเ ช่น ระบบ
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com