Airport Rail Link - มักกะสัน
196 ตำแหน่ง
3.
14 พ.ย. 61

บริการลูกค้าเร่งรัด (ลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์)

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

มีหน้าที่ เป็นศูนย์รวมในการติดต่อของลูกค้าทางโทรศัพท์ในการตอบคำถาม ข้อสงสัย ให้ความรู้ คำแนะนำ การรับเรื่องเลื่อนนัดชำระ การประสานงานภายในฝ่ายเร่งรัดและภายนอกแผนก และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นลูกค้า รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนและส่งเรื่องตรวจสอบ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า สามารถให้บริการได้จบภายในสายที่ติดต่อเข้ามา และบันทึกข้อมูลลงบนระบบของธนาคาร เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
salary-icon
มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (ตามโครงสร้างบริษัทและสวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร)
location-icon
กรุงเทพมหานคร
8.
14 พ.ย. 61

การตลาดสินเชื่อเพื่อสินค้าคงคลังสำหรับผู้จำหน่ายยานยนต์

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

- รับผิดชอบงานด้านการตลาดสินเชื่อเพื่อสินค้าคงคลังสำหรับผู้จำหน่ายยานยนต์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยการ เข้าพบกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเสนอสินเชื่อธุรกิจรถยนต์ ได้แก่ สินเชื่อวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) , สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว (Loan), สินเชื่อตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N), สินเชื่อหนังสือค้ำประกัน (L/G) และสินเชื่อวงเงินสินเชื่อเพื่อสินค้าคงคลังสำหรับผู้จำหน่ายยานยนต์ (F/P) โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มลูกค้า Dealer รถยนต์ใหม่, Dealer รถใหม่ค้ารถยนต์มือสอง และเต็นท์รถยนต์มือสอง รวมถึงสามารถกระตุ้นการใช้วงเงินสินเชื่อ และกระตุ้นยอดเช่าซื้อของกลุ่มลูกค้าที่ใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคารได้
- รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าปัจจุบัน เสริมสร้างโอกาสในการร่วมธุรกิจในระยะยาว แสวงหาโอกาสในการร่วมธุรกิจกับลูกค้ารายใหม่ ๆ ด้วยบทบาทการเป็นคู่คิด หรือ ที่ปรึกษาทางธุรกิจแก่ลูกค้า พร้อมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ขององค์กรที่เหมาะสม รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร เช่น การตลาดเช่าซื้อรถยนต์, สาขาของธนาคาร และฝ่าย Product โดยร่วมกันกำหนดแนวทางการบริการในด้านต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ เกิดความเชื่อถือ ยอมรับ และ มั่นใจในความเชี่ยวชาญในธุรกิจขององค์กรมากที่สุด รวมถึงการรวบรวมข้อมูลด้านการตลาดของธุรกิจสินเชื่อเพื่อสินค้าคงคลังสำหรับผู้จำหน่ายยานยนต์ที่เป็นปัจจุบัน ทันต่อเหตุการณ์เสมอเพื่อสามารถเสนอและปรับปรุงเงื่อนไขต่าง ๆให้สามารถทำการตลาดแข่งขันกับคู่แข่งได้
- เขียนวิเคราะห์ CA ให้กับลูกค้าสินเชื่อเพื่อสินค้าคงคลัง ควบคุม ดูแลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้, ความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อ, ศักยภาพของลูกค้า กำหนดโครงสร้างสินเชื่อให้แก่ลูกค้า และ ควบคุมคุณภาพและการติดตามหนี้ ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาร่วมกับลูกค้าในการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพหนี้ และพิจารณาดำเนินการส่งฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้ติดตามต่อตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
salary-icon
ตามตกลง และมีปรับเงินเดือนประจำปี +โบนัสประจำปี
location-icon
กรุงเทพมหานคร
18.
14 พ.ย. 61

Lombard Loan

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

มีหน้าที่ดูแลการจัดเตรียมเอกสารชุดใบคำขอสินเชื่อ Lombard ให้ บล.ภัทร, ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอสินเชื่อให้ครบถ้วน ก่อนนำส่งหน่วยงานวิเคราะห์สินเชื่อ รวมทั้งตรวจสอบการเบิกกู้, หลักประกันในระบบ/การ Refer ลูกค้าสินเชื่อ Lombard และ Upload ลงระบบตลอดจนการทำจัดรายงานต่างๆ /ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยสนับสนุนกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง ให้การทำงานบรรลุเป้าหมายเป็นไปตามกฎระเบียบและกระบวนการที่กำหนดไว้
หน้าที่ความรับผิดชอบ :-
• จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน / Update คู่มือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com