BRT - เทคนิคกรุงเทพ
140 ตำแหน่ง
1.
15 พ.ย. 61

Business Development-Officer

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

1. ดำเนินการออกสำรวจและตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน ทั้งในนามบริษัทฯ และในนามส่วนตัวของผู้บริหารทุกแห่งเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้บุกรุกในพื้นที่ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที หากตรวจพบผู้บุกรุก หรือพบจุดบกพร่อง หรือชำรุดของทรัพย์สิน เพื่อเร่งดำเนินการขับไล่ผู้บุกรุก หรือซ่อมแซม-ปรับปรุงทรัพย์สินที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
2. ติดตามและตรวจสอบรายรับจากการให้เช่าทรัพย์สินทุกแห่งทั้งในนามบริษัทฯ และในนามส่วนตัวของผู้บริหาร เพื่อติดตามและเรียกเก็บค่าเช่าให้ครบถ้วน รวมถึงดำเนินการเจรจาต่อรองกับผู้เช่าทรัพย์สินเพื่อต่ออายุสัญญาเช่า เพื่อให้ได้รับค่าเช่าในอัตราที่สมเหตุสมผล รวมถึงฟ้องร้อง หรือขับไล่หากผู้เช่าผิดนัดผิดสัญญาเช่า
3.จัดเตรียมเอกสารสำคัญ อาทิ หนังสือรับรองบริษัทฯ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งจัดทำบันทึกภายในเพื่อเสนอขออนุมัติในงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม อาทิ CIA-MOR, Ex-Com เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารให้ลงนามรับรองให้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้
salary-icon
ตามโครงสร้าง
location-icon
กรุงเทพมหานคร
13.
15 พ.ย. 61

ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีต้นทุน - (ประจำสำนักงานใหญ่)

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

1.คำนวณต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) เพื่อกำหนดราคาจำหน่ายสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
2.ปันส่วนค่าใช้จ่ายด้วยวิธี Top-Down Distribution ของรายการ OFF-invoice, ค่าใช้จ่ายการตลาดและส่งเสริมการขาย จาก Profit Segment ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์กำไรแต่ละช่องทางการจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง
3.จัดทำงบการเงินเฉพาะของบริษัทใหญ่ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยทำในรูปแบบของรายงานทางการเงิน (งบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุน, งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด)
salary-icon
ตามโครงสร้าง
location-icon
กรุงเทพมหานคร
19.
15 พ.ย. 61

เจ้าหน้าที่อาวุโสบัญชีทรัพย์สิน (Senior Officer Asset Accounting )

รับสมัครด่วน !

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

1.รับเอกสาร PR , ราคาทรัพย์สินที่จะซื้อ จากผู้ขอซื้อ ,จัดประเภทหมวดของทรัพย์สิน , ให้รหัสทรัพย์สินตามPRขอซื้อ , รับเอกสารต้นฉบับใบกำกับภาษีและสำเนาใบกำกับภาษีจากผู้ขอซื้อเมื่อรับทรัพย์สินเรียบร้อย , ปริ้นสติกเกอร์รหัสทรัพย์สินให้ผู้ขอซื้อ
2.รับเอกสารการโอนย้ายข้อมูลทรัพย์สินจากผู้รับผิดชอบเดิม ไปยังผู้รับผิดชอบที่รับโอนทรัพย์สิน 
3.จัดประเภทหมวดทรัพย์สินที่เช่าซื้อ/เช่า แยกออกจากทรัพย์สินของบริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลตามเอกสารสัญญาเช่าซื้อ/เช่า ว.ด.ป.,สิ้นสุดสัญญาเช่า , ปริ้นสติกเกอร์รหัสทรัพย์สิน
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัท
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com