BTS สายสุขุมวิท - หมอชิต
165 ตำแหน่ง
14.
24 พ.ค. 62

Party Coordinator Asst.Manager - HORECA

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

→ วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานบริการจัดเลี้ยง Functions & Party ในกลุ่มลูกค้าช่องทางสำนักงาน, บ้าน และช่องทางอื่นๆ ระดับพรีเมี่ยมให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
→ วางแผนประสานงาน และกำกับดูแลงานอีเว้นต์ Party Function และการวางแผนงบประมาณด้านอุปกรณ์และบุคลากรภาคสนาม เพื่อส่งมอบการบริการต่อลูกค้าได้ตามเวลานัดหมายให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม
→ กำกับดูแลงาน Party Coordinator ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชิงกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
location-icon
กรุงเทพมหานคร
15.
24 พ.ค. 62

ผู้ช่วยผู้จัดการขาย Home Office Delivery - HORECA (กรุงเทพฯ)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

- กำกับดูแลการดำเนินการด้านกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่องทาง HOD ตามแผนกลยุทธ์และแผนงานที่เทรดมาร์เก็ตติ้งวางไว้ รวมทั้งควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- กำหนดกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้าในกลุ่ม HOD เพื่อผลักดันสินค้าให้มีจำหน่าย ประกอบด้วยโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป และร้านค้าระดับพรีเมี่ยม
- รับผิดชอบแผนงานสื่อสารแผนงานส่งเสริมการขายของช่องทาง HOD ให้กับทีมงาน เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ตราสินค้า และถ่ายทอดไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเข้าใจ
location-icon
กรุงเทพมหานคร
16.
24 พ.ค. 62

Party Planner Manager (Sales) - HORECA

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

→ วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานบริการจัดเลี้ยง Functions & Party ในกลุ่มลูกค้าช่องทางสำนักงาน, บ้าน และช่องทางอื่นๆ ระดับพรีเมี่ยมให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
→ วางแผนประสานงาน และกำกับดูแลงานอีเว้นต์ Party Function และการวางแผนงบประมาณด้านอุปกรณ์และบุคลากรภาคสนาม เพื่อส่งมอบการบริการต่อลูกค้าได้ตามเวลานัดหมายให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม
→ กำกับดูแลงาน Party Coordinator ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชิงกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
location-icon
กรุงเทพมหานคร
17.
24 พ.ค. 62

เจ้าหน้าที่ธุรกิจการค้าอาวุโส – TBR

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

→ รวบรวมประเด็นในเชิงลึกของตลาดและคู่แข่ง ตลอดจนแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
→ เสนอเงื่อนไขการค้า ข้อดีข้อเสียที่เหมาะสมกับบริษัทฯ และคู่ค้า เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้าทีมีการทำข้อตกลกร่วมกัน
→ นำเสนอแนวทางการปฏิบัติหรือวิธีการทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อพัฒนาคู่ค้าให้เติบโตภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ ติดตามผลและนำเสนอแนวทางการกระตุ้นให้คู่ค้าระดับพันธมิตรสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัท
location-icon
กรุงเทพมหานคร
19.
24 พ.ค. 62

เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

- สนับสนุนข้อมูล ในการทำแผนกับกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือ ไม่มีแอลกอฮอล์ จัดทำแผนกลยุทธ์การขาย แผนธุรกิจประจำปี และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างยอดขายตามเป้าประสงค์ของบริษัทฯ ในการบริหารช่องทางขายร้านค้าทันสมัย (Modern Trade)
- เป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางในเรื่องของการสื่อสารระหว่างทีม TMK ของ กลุ่มผลิตภัณฑ์ไปยังทีมขาย ในเรื่องแผนงานต่างๆเช่น แผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับราคา การแจ้งยกเลิกขาย หรือ งานอื่นๆที่เกียวข้อง เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
-ติดตามทีมงานขายให้สามารถนำแผนงานกิจกรรมที่ได้จัดเตรียมไว้ไปปฏิบัติและวัดผลประเมินกิจกรรมเพื่อปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข (ถ้ามี) เพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com