BTS สายสีลม - สยาม
328 ตำแหน่ง
9.
24 ก.ค. 62

นักวิเคราะห์โครงการ

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. ศึกษาความเป็นไปได้โครงการ (Feasibility Study) วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงิน วิเคราะห์ผลตอบแทน ความเสี่ยง ความคุ้มค่า และสถานการณ์ในอนาคต
2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการพัฒนาโครงการ ทั้งการลงทุน การดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. วิเคราะห์และศึกษาข้อมูล แนวโน้มด้านการตลาด ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ทางสังคมของสำนักงาน
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com