MRT สายสีน้ำเงิน - ห้วยขวาง
149 ตำแหน่ง
6.
16 พ.ย. 61

เจ้าหน้าที่บัญชี (ผลประโยชน์และหนี้สินช่องทางตัวแทน)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

1.ตรวจสอบ กระทบยอด รายงานเบี้ยประกัน , ค่านายหน้า จากการประมวลผลข้อมูล BATCH ประจำวัน เปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภท ให้ถูกต้องตรงกัน
2.ตรวจสอบและจ่ายค่านายหน้า, เงินส่งเสริมการขาย ของฝ่ายขายช่องทางตัวแทน ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบการจ่ายของบริษัทฯ
3.ตรวจสอบ , ทำจ่ายค่าใช้จ่ายปฏิบัติงาน , ค่าใช้จ่ายขยายงานประจาเดือนของฝ่ายขายช่องทางตัวแทน ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบการจ่าย และเอกสารประกอบการจ่ายให้เป็นไปตามหลักของกรมสรรพากร
location-icon
กรุงเทพมหานคร
7.
16 พ.ย. 61

Call center (Help desk) - บริการงานสถาบันการเงิน (ทำงาน จ-ศ 8.30 - 17.00)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• ให้บริการตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ หาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานขาย (KBank Staff, MTL Sale Staff) โดยประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายในและ ภายนอกองค์กรจัดหาและให้ข้อมูลที่จาเป็นต่อการขาย ณ จุดขาย ผ่านทางโทรศัพท์/ โทรสาร เช่น การจัดทาใบเสนอขาย,การให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหาการกรอกเอกสารการขาย หรือ บริการหลังการขายต่างๆ
• รับสายเพื่อให้บริการตอบคำถามแก่เจ้าหน้าที่ของธนาคารกสิกรไทย เกี่ยวกับปัญหาหรือข้อสงสัยด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และคำถามอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านประกันชีวิตของบริษัทฯ
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหา หรือตอบคำถามที่ได้รับมาจากธนาคารกสิกรไทย
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัท
location-icon
กรุงเทพมหานคร
11.
16 พ.ย. 61

Claim Assessor (Nurse) : พยาบาลพิจารณาสินไหมสุขภาพรายบุคคล

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• ตรวจสอบ/พิจารณา งานที่เกี่ยวเนื่องกับการจ่ายสินไหมประกันภัยรายบุคคลสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ที่ใช้ ระบบ Direct Claim (ลูกค้าเรียกเก็บจากบริษัทฯ โดยตรง) รวมถึงพิจารณาการนำส่งเคสไปยัง Thai-Re/Swiss-Re/RGA หรือ บริษัทรับประกันภัยต่ออื่นๆ (Reinsurers)
• การพิจารณาตรวจสอบ Pre-existing condition และการส่งสอบสภาวะ ฯ / การส่งขอประวัติการรักษา ทั้งในกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD)
• การประสานงาน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหม และการพิจารณาสินไหม กับโบรกเกอร์/ลูกค้า
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com