MRT สายสีน้ำเงิน - คลองเตย
174 ตำแหน่ง
13.
23 ก.ค. 62

Customer Management Officer- Activation

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบงานสำรวจตลาดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้าช่องทาง HORECA ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลการขายจากภาคการขาย และจัดทำรายงาน สถิติ สรุป เปรียบเทียบข้อมูลการขายจากช่องทาง HORECA เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และร่วมให้ข้อมูลในการจัดงบประมาณประจำปีให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำเสนอแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย สนับสนุนข้อมูลการจัดกิจกรรม และจัดเตรียมอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่และช่องทางการขายได้อย่างมีประสิทธิผล
- รับผิดชอบงานกิจกรรม (event) ต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และการขายสินค้าของช่องทาง HORECA
- เตรียมเอกสารขออนุมัติงบประมาณ และ ติดตามให้ได้งบประมาณตามเวลาที่กำหนด
location-icon
กรุงเทพมหานคร
14.
23 ก.ค. 62

วิศวกรสิ่งแวดล้อม-TBE

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

- วางแผนและควบคุมดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบำบัดและกำจัดน้ำทิ้งต่างๆที่เกิดจากกระบวนการผลิต เพื่อสนับสนุนให้กระบวนการผลิตและระบบการทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
- ให้คำปรึกษา ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆในส่วนงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตและการดำเนินงานของบริษัท
- วางแผนและควบคุมดูแล พัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้โรงงานฯมีสภาพแวดล้อมที่ดี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
salary-icon
ตามโครงสร้าง
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com