MRT สายสีน้ำเงิน - สวนจตุจักร
151 ตำแหน่ง
5.
20 ม.ค. 62

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัสดุสำนักงาน - PAN Inter

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

→ จัดซื้อสินค้าและบริหารให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติของการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้คุณภาพสินค้าตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับการใช้งานและทันกับระยะเวลาที่ต้องการใช้สินค้าในราคาที่เหมาะสม
→ สรรหาและประเมินศักยภาพแหล่งขายสินค้าและบริการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสามารถในการจัดส่งสินค้าและบริการให้ได้ตามคุณภาพและเงื่อนไขที่กำหนดในราคายุติธรรม
→ เปรียบเทียบเงื่อนไขต่างๆ และตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า บริการให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านคุณภาพ ปริมาณ เวลา บริการหลังการขายโดยต้นทุนรวมดีที่สุด
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัท
location-icon
กรุงเทพมหานคร
8.
20 ม.ค. 62

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส – TBR

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

→ วางแผนงาน ระบบงานให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้บริหารภายในกรอบนโยบายของบริษัท และกลุ่ม บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
→ เก็บข้อมูลและจัดทำข้อมูลในงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาในการทำงานพร้อมวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะ นำเสนอแก่ผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงาน
→ ให้คำปรึกษางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแก่หัวหน้าภาค หัวหน้าลานและเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลตามสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัท
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com