MRT สายสีม่วง - บางซ่อน
19 ตำแหน่ง
14.
13 พ.ย. 61

ผู้ช่วยหัวหน้า/หัวหน้า แผนกดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

- ติดตาม การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งและข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. สำนักงาน ปปง. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ควบคุมสั่งการ มอบหมายงาน ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา ฝึกงานผู้ใต้บังคับบัญชา
- ประเมินความเสี่ยง กำหนดวิธีจัดการความเสี่ยง ติดตาม รายงานผลการประเมินการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย- ติดตาม การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งและข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. สำนักงาน ปปง. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
salary-icon
ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com