MRT สายสีม่วง - บางซ่อน
24 ตำแหน่ง
6.
18 ม.ค. 62

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

- ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเพื่อนำมาออกแบบเนื้อหาหรือกิจกรรมทางการสื่อสาร
- ดำเนินกิจกรรมการสื่อสารต่างๆ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความสามัคคีของบุคลากรภายในทุกระดับชั้น รวมถึงการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์กับคู่ค้า
- เป็นสื่อกลางหรือช่วยเสริมสร้างกิจกรรม ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
salary-icon
ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
location-icon
กรุงเทพมหานคร
11.
18 ม.ค. 62

เจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

-ติดตาม กำกับดูแล และประสานงานให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ให้ถูกต้อง รวมถึงให้คำแนะนำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ติดตาม การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งและข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. สำนักงาน ปปง.และหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
-จัดทำรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายฯลฯ เสนอผู้บังคับบัญชา
salary-icon
ตามตกลง
location-icon
กรุงเทพมหานคร
13.
18 ม.ค. 62

ผู้ช่วยหัวหน้า/หัวหน้า แผนกดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

- ติดตาม การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งและข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. สำนักงาน ปปง. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ควบคุมสั่งการ มอบหมายงาน ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา ฝึกงานผู้ใต้บังคับบัญชา
- ประเมินความเสี่ยง กำหนดวิธีจัดการความเสี่ยง ติดตาม รายงานผลการประเมินการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย- ติดตาม การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งและข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. สำนักงาน ปปง. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
salary-icon
ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com