MRT สายสีม่วง - ศูนย์ราชการนนทบุรี
29 ตำแหน่ง
11.
20 พ.ค. 62

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

-กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนางานบุคคลเพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายบริษัท
- ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผนอัตรากำลัง, การสรรหาว่าจ้าง, การพัฒนาบุคลากร, การกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง, พัฒนาระบบสวัสดิการ, กำกับดูแลการแต่งตั้ง / โอนย้าย / เลื่อนขั้น / ลงโทษพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการปรับผลตอบแทนของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
salary-icon
30,000-70,000
location-icon
นนทบุรี
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com